• Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán dạng chuẩn tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan, biểu đồ phân tán, hệ số tương quan Pearson, đánh giá hệ số tương quan, hệ số tương quan Spearman,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấp của phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát dạng ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   1 p apd 29/07/2020 2 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC, phương pháp phân tích dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p apd 29/07/2020 2 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tính cân đối tài sản - nguồn vốn, phân tích báo cáo theo chiều ngang, phân tích báo cáo theo chiều dọc, phân tích xu hướng của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phải thu và phải trả, phân tích khả năng thanh toán bằng tiền, phân tích khả năng thanh toán hiện hành, phân tích khả năng thanh toán nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p apd 29/07/2020 3 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích hiệu quản hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tài sản ngắn hạn, vòng quay tài sản dài hạn, vòng quay tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p apd 29/07/2020 2 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số nợ trên tổng tài sản, tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số khả năng trả nợ, đòn bẩy kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p apd 29/07/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số