• Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   67 p apd 28/12/2021 19 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 2)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 2)

  Nội dung của bài giảng trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội...

   207 p apd 28/12/2021 14 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,...

   75 p apd 28/12/2021 17 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế

  Bài giảng Pháp luật kinh tế

  Nội dung bài giảng "Pháp luật kinh tế" gồm có những vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp, phát luật về đầu tư, giải thể và phá sản doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại,...

   67 p apd 28/12/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị...

   10 p apd 28/12/2021 16 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   49 p apd 28/12/2021 16 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   16 p apd 28/12/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

   21 p apd 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 Công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p apd 28/12/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

   18 p apd 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học

  Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Trong đó đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh, giúp cho sinh viên nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung môn học làm cơ sở cho việc nghiên cứu và học tập từng chuyên đề cụ thể....

   7 p apd 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 2: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 2: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

  Vấn đề về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN là một trong những vấn đề được nhiều học giả nghiên cứu, với rất nhiều học thuyết. Trong đó, học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Đó là cơ sở lý luận để các Đảng Cộng sản đề...

   15 p apd 28/12/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số