• Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp; Cung cầu hàng hoá; Lý thuyết người tiêu dùng; Lý thuyết về doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p apd 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 1: Tổng quan về tài chính công

  Bài giảng Tài chính công - Chương 1: Tổng quan về tài chính công

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công, quản lý tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công,...

   25 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 2: Thu nhập công và chi tiêu công

  Bài giảng Tài chính công - Chương 2: Thu nhập công và chi tiêu công

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công, các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công, phân tích và đánh giá thu nhập công, thu nhập công,...

   20 p apd 20/04/2022 11 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 3: Hệ thống ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 3: Hệ thống ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước,...

   18 p apd 20/04/2022 11 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 4: Quản lý thu ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 4: Quản lý thu ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý thu thuế, quản lý thu lệ phí và phí thuộc ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

   25 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Quản lý chi ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Quản lý chi ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Quản lý chi ngân sách gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước,...

   19 p apd 20/04/2022 9 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 6: Cân đối ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 6: Cân đối ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước,..

   9 p apd 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 7: Tín dụng nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 7: Tín dụng nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, tính tất yếu khách quan của tín dụng nhà nước, đặc điểm của tín dụng nhà nước, vai trò của tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước,...

   22 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 8: Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công - Chương 8: Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

   23 p apd 20/04/2022 10 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 9: Quản lý tài sản công

  Bài giảng Tài chính công - Chương 9: Quản lý tài sản công

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 Quản lý tài sản công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề cơ bản về tài chính công, quản lý tài sản công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p apd 20/04/2022 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Nguyên lý thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của thống kê học; Quá trình nghiên cứu thống kê; Nghiên cứu mức độ của hiện tượng KT-XH; Dãy số thời gian; Chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vi mô - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vi mô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung và cầu; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Sản xuất và chi phí; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị trường độc quyền hoàn toàn.

   103 p apd 20/04/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số