• Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản lẫn chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, giáo trình còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được tổ chức thành 6 chương. Phần 1 gồm có những nội dung...

   197 p apd 30/11/2021 14 0

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phân tích lưu chuyển tiền tệ và phân tích các hệ số tài chính. Giáo trình này là tài liệu hữu ích dùng để học tập và nghiên cứu cho sinh viên và những người đang làm công tác thực tế tại doanh nghiệp và ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p apd 30/11/2021 11 0

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan về ngân hàng thương mại, chương 2: những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, chương, 3: nguyên lý hoạt động NHTM, chương 4: nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, chương 5: tổng quan về...

   334 p apd 30/11/2021 13 0

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 8: nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, chương 9: nghiệp vụ thanh toán trong nước, chương 10: nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 11: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, chương 12: nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.

   284 p apd 30/11/2021 9 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p apd 30/11/2021 10 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p apd 30/11/2021 12 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p apd 30/11/2021 10 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ.

   159 p apd 30/11/2021 9 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 1

  Cuốn "Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng" bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập và các tình huống được sắp xếp theo từng Chương phù hợp với quá trình tiếp cận môn học theo mỗi nhóm nghiệp vụ Ngân hàng, sau đó là các bài tập mang tính tổng hợp. Đặc biệt trong sách Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng còn đưa vào một số đề thi hết môn,...

   187 p apd 30/11/2021 10 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2 là phần bài giải mẫu cho một số bài tập để quý bạn đọc đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như các nhân viên hiện đang làm việc tại các ngân hàng cũng như các công ty tài chính.

   62 p apd 30/11/2021 11 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 1

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 1

  Giáo trình Thị trường tài chính được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Thị trường tài chính (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này gồm 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung về: Thị trường tài chính, thị...

   63 p apd 30/11/2021 9 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2 cung cấp những kiến thức về thị trường chứng khoán. Thông qua những nội dung trong chương này, sinh viên có thể hiểu được: Khái quát về thị trường chứng khoán, công cụ lưu thông của thị trường chứng khoán, phát hành và niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung –...

   58 p apd 30/11/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số