• Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 1

  Cuốn Sổ tay Thuế và chính sách thuế Việt Nam phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng hợp những hướng dẫn về quản lý thuế; tổng hợp những chính sách về thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   279 p apd 23/05/2023 12 0

 • Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Cuốn Sổ tay Thuế và chính sách thuế Việt Nam phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng hợp những chính sách về Thuế thu nhập doanh nghiệp; tổng hợp những chính sách về Thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   157 p apd 23/05/2023 8 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 1

  Cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán)" được biên soạn nhằm giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hệ thống sơ đồ kế toán chủ yếu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   172 p apd 23/05/2023 10 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán)" trình bày nội dung phần 4 - Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   286 p apd 23/05/2023 8 0

 • Giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 2

  Giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn trình bày chính sách tiền tệ ở một số quốc gia bao gồm chính sách tiền tệ của Mỹ, Canada, Oxtraylia, Nhật Bản,Thái Lan, Trung Quốc. Điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam cũng được trình bày khá đầy đủ nhằm bảo đảm cho học viên có điểu kiện nắm vững điều hành chính sách...

   232 p apd 23/05/2023 35 0

 • Giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 1

  Giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 1

  Giáo trình Chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy cao học về tài chính, tiền tệ. Giáo trình gồm 4 chương cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết đôi với học viên cao học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   316 p apd 23/05/2023 9 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Chi phí vốn và cơ cấu vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản trong doanh nghiệp, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p apd 23/05/2023 10 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý thu chi trong doanh nghiệp, phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p apd 23/05/2023 11 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - An Văn Minh, Trần Hùng Cường

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - An Văn Minh, Trần Hùng Cường

  Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trình" bày những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật xử lý liên quan, giúp sinh viên nhận thức được vấn đề thiết kế và lựa chọn cấu trúc dữ liệu và các giải thuật, một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   132 p apd 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - An Văn Minh, Trần Hùng Cường

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - An Văn Minh, Trần Hùng Cường

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" trình bày một dạng cấu trúc dữ liệu phi tuyến; mô tả, thiết kế và đánh giá các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm thông dụng, cũng như vấn đề cài đặt các giải thuật này trong bài toán ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p apd 23/05/2023 7 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng" trình bày các nội dung: Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế, các hệ thống thông tin quản lý kinh tế cơ bản, ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p apd 23/05/2023 8 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng" trình bày các nội dung: Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế, sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế, các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p apd 23/05/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số