• Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Một số quy định chế độ kế toán công theo TT107/BTC, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi hướng dẫn; So sánh sự thay đổi so với QĐ19/BTC; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán; Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu; Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ; Nguyên tắc Kế toán sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hàng hoá; Kế toán tăng tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán thanh toán nợ phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ đồ hạch toán; Kế toán phải trả nộp theo lương; Kế toán phải trả người lao động; Kế toán tạm thu; Kế toán phải trả khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p apd 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Kế toán các nguồn vốn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế; Chênh lệch tỷ giá hối đoái; Nguồn cải cách tiền lương; Nguồn vốn kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 7: Kế toán các khoản thu, doanh thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu hoạt động do NSNN cấp; Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; Thu phí được khấu trừ, để lại; Doanh thu tài chính; Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí hoạt động; Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ; Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.

   87 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 0

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 0

  Bài giảng Nguyên lý kế toán với mục tiêu nhằm giúp các bạn giải thích được bản chất cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của kế toán và vai trò kế toán trong nền kinh tế; Trình bày mục tiêu và nội dung của báo cáo tài chính; giải thích ý nghĩa thông tin trên các báo cáo tài chính trong việc ra quyết định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán với mục tiêu nhằm mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; Nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt; Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi...

   21 p apd 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của các báo cáo tài chính; Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản; Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các...

   73 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài...

   48 p apd 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận; Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ; Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế toán; Lập các báo cáo tài chính đơn giản; Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài...

   54 p apd 28/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số