• Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1 giới thiệu tổng quan về môn học Kinh tế môi trường. Thông qua chương này người học có thể hiểu được cơ bản về kinh tế môi trường là gì, các vấn đề môi trường toàn cầu hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p apd 15/04/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Phát triển bền vững. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Vai trò của môi trường trong phát triển kinh tế, lịch sử thuật ngữ phát triển bền vững, định nghĩa phát triển kinh tế, điều kiện để phát triển kinh tế, các thách thức của phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo...

   24 p apd 15/04/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.2 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.2 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Phát triển bền vững (tt). Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Sự cần thiết phải có các chỉ số phát triển bền vững, nguyên tác xây dựng các chỉ số xây dựng chỉ số phát triển bền vững cho địa phương, các chỉ số quan trọng, vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam.

   96 p apd 15/04/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Phân tích lợi ích-chi phí. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Sự lựa chọn từ quan điểm kinh tế học, định nghĩa CBA, các bước thực hiện CBA, Xác định B và C theo thời gian, biến thời gian và chiếc khấu, các phương pháp xác định tỷ lệ chiết khấu, các chỉ tiêu để lựa chọn/đánh...

   14 p apd 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 (bổ sung) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 (bổ sung) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Hàng hóa chất lượng môi trường. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Chất lượng môi trường là hàng hóa, tài nguyên sở hữu chung, hàng hóa công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p apd 15/04/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Kinh tế học ô nhiễm. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Ô nhiễm và suy thoái môi trường, Thӏ trường và cân bằng thị trường, thất bại thị trường và ngoại ứng, mô hình hóa ô nhiễm, các biện pháp điều chỉnh, sử dụng công cụ kinh tế trong kiểm soát ô nhiễm.

   26 p apd 15/04/2021 5 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 3

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 3

  Chương 3: Thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quá trình hình thành thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay, cấu trúc của thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam, đánh giá thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p apd 15/04/2021 8 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 4

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 4

  Chương 4: Những vấn đề phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về thu nhập và đời sống của cư dân Việt Nam, phân phối các cơ hội kinh tế, đánh giá chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p apd 15/04/2021 8 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 5

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 5

  Chương 5: Quan điểm và phương hướng hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bối cảnh mới ảnh hưởng đến thực hiện lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối, những quan điểm cơ bản, các khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p apd 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 1

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 1

  Chương 1: Tổng quan về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái luận về lợi ích kinh tế, Những đặc trưng chủ yếu của lợi ích kinh tế, Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích là gì? Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích: tốt hay xấu?... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   83 p apd 15/04/2021 8 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 2

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 2

  Chương 2: Các lý thuyết về phân phối thu nhập. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Học thuyết cổ điển, Học thuyết C. Mác, Học thuyết tân cổ điển, Học thuyết hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p apd 15/04/2021 8 0

 • Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Khái luận về chính sách kinh tế-xã hội, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   103 p apd 15/04/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số