• Bài giảng Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá - Ths. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá - Ths. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Khái quát về lý thuyết thị trường giá cả, các nguyên tắc kinh tế áp dụng trong thẩm định giá, các tiêu chuẩn thẩm định giá, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp so sánh, phương pháp chiết trừ, phương pháp chiết trừ.

   64 p apd 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 1 Tổng quan về quản lý dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Nội dung quản lý dự án; Các mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án; Lựa chọn dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p apd 23/07/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 3 Quản lý Thời gian và Tiến độ dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng công việc; Phương pháp biểu đồ GANTT; Kỹ thuật tổng quan đánh giá dự án (PERT) và phương pháp (CPM). Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p apd 23/07/2022 19 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 2 Lập kế hoạch dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, ý nghĩa, nội dung lập kế hoạch dự án; Phân tích công việc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p apd 23/07/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 5 Dự toán ngân sách và Quản lý chi phí dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự toán ngân sách; Quan hệ đánh đổi giữa thời gian và chi phí; Quản lý chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p apd 23/07/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 4 Phân phối nguồn lực dự án đầu tư với mục tiêu chính của chương là Trang bị những kiến thức về quản lý nguồn lực cho dự án đầu tư. Nắm được kiến thức để vận dụng quản lý nguồn lực của một dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p apd 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 Giám sát và đánh giá dự án - Quản lý rủi ro dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản lý rủi ro dự án đầu tư; Chương trình; Phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p apd 23/07/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Lập dự án và ra quyết định đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Lập dự án và ra quyết định đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Lập dự án và ra quyết định đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập dự án đầu tư; phân tích và ra quyết định đầu tư; thảo luận các vấn đề liên quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p apd 23/07/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 2: Quản trị thời gian và tiến độ dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 2: Quản trị thời gian và tiến độ dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 2: Quản trị thời gian và tiến độ dự án đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác định mạng công việc của dự án đầu tư; kỹ thuật kiểm soát và điều phối tiến độ dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p apd 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 4: Quản trị chất lượng dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 4: Quản trị chất lượng dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 4: Quản trị chất lượng dự án đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số khái niệm cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng; nội dung của quản trị chất lượng dự án đầu tư; công cụ quản trị chất lượng dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p apd 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích tài chính dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích tài chính dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích tài chính dự án đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dự toán ngân sách dự án đầu tư; phân tích tài chính dự án đầu tư; theo dõi và kiểm soát chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p apd 23/07/2022 16 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p apd 23/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số