• Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, mô tả vắn tắt và nội dung dự kiến môn học, phương pháp đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p apd 30/11/2018 337 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và đặc tính phần mềm, các qui trình phát triển phần mềm, dự án phần mềm và quản trị dự án phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p apd 30/11/2018 319 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p apd 30/11/2018 316 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, các loại tài liệu, đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu khả thi, tài liệu yêu cầu, danh sách rủi ro, kế hoạch ban đầu, đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p apd 30/11/2018 285 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học xác định hệ thống phải làm gì, hình dung được ở một mức độ nhất định các chức năng của hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p apd 30/11/2018 293 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế" trình bày mục tiêu của giai đoạn thiết kế, các công việc cần thực hiện, tài liệu đặc tả thiết, chấp nhận dự án, ước lượng tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p apd 30/11/2018 283 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, quản lý mua sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p apd 30/11/2018 290 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chấp nhận, vai trò của người quản lý, các công việc cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p apd 30/11/2018 279 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 8: Giai đoạn kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, các công đoạn trong lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p apd 30/11/2018 261 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành" trình bày mục tiêu vận hành phần mềm, vận hành phần mềm, bảo trì phần mềm, mở rộng phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p apd 30/11/2018 297 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ đo phần mềm - LOC, FP và các độ đo dẫn xuất, ước lượng, khâu yếu nhất của quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p apd 30/11/2018 289 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp lập kế hoạch, system plan/project plan, phương pháp luận về lập lịch trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p apd 30/11/2018 281 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số