• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục đa cộng tuyến.

   29 p apd 25/08/2018 372 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Ngọc Hảo

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Ngọc Hảo

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 trình bày các nội dung sau: Hành vi người tiêu dùng, sự ưa thích của người tiêu dùng, ràng buộc ngân sách, sự lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hãng sản xuất, phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất,...

   57 p apd 25/08/2018 358 1

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Ngọc Hảo

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Ngọc Hảo

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 do Trương Ngọc Hảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lực lượng cung và cầu trên thị trường, thị trường và sự cạnh tranh, sự kết hợp của cung và cầu, độ co giãn và ứng dụng, chính sách kiểm soát giá,...

   66 p apd 25/08/2018 409 1

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Ngọc Hảo

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Ngọc Hảo

  Chương 1 trình bày về 'Giới thiệu kinh tế học'. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kinh tế học là gì, các vấn đề kinh tế cơ bản, kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, chi phí cơ hội, mô hình kinh tế học,...

   36 p apd 25/08/2018 410 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương qua, ước lượng OLS khi có tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, cách phát hiện tự tương quan, biện pháp khắc phục tự tương quan.

   23 p apd 25/08/2018 476 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, cách phát hiện phương sai thay đổi, biện pháp khắc phục phương sai thay đổi.

   33 p apd 25/08/2018 383 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến định tính (biến giả), hồi qui với biến độc lập là sự kết hợp biến định lượng và biến định tính, sử dụng biến giả trong phân tích mùa, so sánh hai hồi qui: phương...

   35 p apd 25/08/2018 435 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vì sao cần mô hình hồi qui đa biến, mô hình hồi qui tuyến tính 3 biến: dạng hàm, các giả định, ý nghĩa hệ số hồi qui, ước lượng OLS, phương sai của các ước lượng, khoảng tin cậy của các tham số, R2 và R2 hiệu chỉnh (R2), kiểm định giả...

   52 p apd 25/08/2018 499 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi qui qua gốc tọa độ, tỷ lệ và đơn vị đo, mô hình tuyến tính lôgarít, các mô hình bán lôgarít (semilog), mô hình nghịch đảo, hệ số góc và hệ số co giãn của các dạng hàm,...

   20 p apd 25/08/2018 469 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.2 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.2 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.2 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số xác định R2, hệ số tương quan (r), tính chất của hệ số tương quan, phân phối xác suất của các ước lượng, khoảng tin cậy của β1, β2 và σ2, kiểm định giả thiết về các hệ số hồi qui

   29 p apd 25/08/2018 556 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề ước lượng, phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS), các tính chất thống kê của hàm ước lượng OLS, các giả thiết của OLS, phương sai, sai số chuẩn của các ước lượng,...

   32 p apd 25/08/2018 406 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 - Th.S Phạm Văn Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định sự phù hợp của mô hình, ứng dụng phân tích hồi qui: Vấn đề dự báo, trình bày kết quả phân tích hồi qui,...

   23 p apd 25/08/2018 409 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số