• Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p apd 28/09/2020 19 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 (Econometrics 1): Bài mở đầu

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 (Econometrics 1): Bài mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học mục đích của môn học, khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng và phần thực hành nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p apd 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến có cấu trúc gồm 6 phần bao gồm các kiến thức thức về mô hình hồi quy, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác, độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p apd 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết của hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, sự phù hợp của hàm hồi quy, một số dạng mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p apd 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật phân phối xác suất, khoảng tin cậy của các hệ số, kiểm định T về các hệ số, kiểm định F về các hệ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p apd 28/09/2020 16 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến định tính và Biến giả, mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả, mô hình có biến tương tác, kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p apd 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, các giả thiết OLS khi ước lượng, một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản, tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p apd 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p apd 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p apd 28/09/2020 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p apd 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p apd 28/09/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số