• Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  'Giáo trình Kinh tế lượng' cung cấp đến các bạn những kiến thức về xác suất, thống kê mô tả, thống kê suy diễn, khái niệm về hồi quy, hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu, ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội...

   153 p apd 01/03/2021 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục' được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.

   41 p apd 28/02/2021 34 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến' trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

   40 p apd 28/02/2021 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân' trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định,...

   45 p apd 28/02/2021 31 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân' với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

   43 p apd 28/02/2021 28 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân' cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

   29 p apd 28/02/2021 24 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân của hàm số' thông tin đến các bạn những kiến thức khái niệm đạo hàm; đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân của hàm số; đạo hàm cấp cao và vi phân cấp cao.

   29 p apd 30/12/2020 61 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm trong toán học và trong phân tích kinh tế' cung cấp kiến thức về đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số; tìm các điểm cực trị của hàm số; ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế; tính hệ số co dãn của cung và cầu theo giá; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế.

   38 p apd 30/12/2020 61 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Với mục tiêu giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ học tập, Tailieu.vn giới thiệu 'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 4: Hàm số nhiều biến' với các nội dung kiến thức khái niệm hàm số n biến số; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số; đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số; ứng dụng của đạo hàm trong...

   32 p apd 30/12/2020 41 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 5: Cực trị của hàm nhiều biến' tìm hiểu bài toán cực trị không có điều kiện (cực trị tự do); ứng dụng bài toán cực trị không có điều kiện trong phân tích kinh tế; bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc; ứng dụng bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc trong phân tích kinh tế.

   48 p apd 30/12/2020 40 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 1: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số' giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về hàm 1 biến; bước đầu làm quen với các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế.

   23 p apd 30/12/2020 40 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  'Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 6: Nguyên hàm và tích phân bất định' tìm hiểu nguyên hàm của hàm số; tích phân bất định; các công thức tích phân cơ bản; các phương pháp tính tích phân.

   32 p apd 30/12/2020 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số