• Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 1

  Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật)' được biên soạn với mục đích góp phần chi tiết hóa công tác đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường, các chủ đầu tư và các chỉu dự án;...

   93 p apd 29/05/2021 8 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2 là phần phụ lục nhằm để để bạn đọc thuận tiện tra cứu và tham khảo như các thuật ngữ môi trường sử dụng trong cuốn sách, các kiểu tác động được tổng hợp trong đánh giá tác động môi trường, một số văn bản quy phạm trong lĩnh vực môi...

   173 p apd 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 4 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 4 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 4: Ngoại ứng và chính sách công. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Ngoại ứng và thất bại thị trường, giải pháp tư nhân đối với vấn đề ngoại ứng, giải pháp công cộng đối với vấn đề ngoại ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p apd 15/04/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 6 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 6 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 6: Công bằng và phân phối thu nhập. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm sản xuất công cộng, hai phương thức cung cấp công công, các quan điểm khác nhau về sản xuất công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p apd 15/04/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 3 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 3 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 3: Những hàng hóa khu vực công cần cung cấp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hàng hóa công cộng và hàng hóa tư nhân, cung cấp hàng hóa công cộng, cung cấp công cộng đối với các hàng hóa tư nhân, sản xuất công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p apd 15/04/2021 16 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 7 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 7 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 7 - Đánh giá các chương trình chi tiêu công. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các bước phân tích đánh giá một chương trình chi tiêu công, phân tích chi phí lợi ích đối với các dự án công. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p apd 15/04/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 1 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 1 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 1: Giới thiệu chung về kinh tế học công cộng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khu vực công trong nền kinh tế hỗn hợp, các vấn đề cơ bản của kinh tế học công cộng, phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   14 p apd 15/04/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 2 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 2 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 2: Thị trường và hoạt động kinh tế của nhà nước. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thị trường và hiệu quả; các thất bại thị trường: cơ sở dẫn đến các hoạt động kinh tế của nhà nước; vai trò của nhà nước trong việc sửa chữa các thất bại thị trường. Mời các bạn cùng...

   36 p apd 15/04/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 5 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 5 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 5 - Lựa chọn công cộng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Cơ chế ra quyết định công cộng, lựa chọn công cộng theo nguyên tắc biểu quyết đa số, một số vấn đề kinh tế chính trị khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p apd 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 9 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 9 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 9 - Sự phân phối gánh nặng thuế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm và cách đo lường, phân phối gánh nặng thuế trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phân phối gánh nặng thuế trên thị trường độc quyền, những yếu tố tác động đến việc phân phối gánh nặng thuế. Mời các...

   12 p apd 15/04/2021 15 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 8 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 8 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 8: Khát quát chung về thuế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thuế và sự phân loại thuế, các tính chất đáng mong muốn của hệ thống thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p apd 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 10 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 10 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chƣơng 10: Thuế và hiệu quả kinh tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thuế hàng hóa và tổn thất hiệu quả, thuế tiền lương và tổn thất hiệu quả, hệ thống thuế tối ưu, gánh nặng quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p apd 15/04/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số