• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 7 chương, đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh,...

   126 p apd 27/08/2022 74 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 goomfc ó 3 chương với những nội dung chính sau: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p apd 27/08/2022 66 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p apd 27/08/2022 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lược sử các tư tưởng quản lý; bản chất của quản lý kinh tế; vai trò của quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p apd 27/08/2022 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 2: Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và phân loại chức năng của quản lý kinh tế; chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p apd 27/08/2022 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất của nguyên tắc quản lý kinh tế; nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế; nguyên tắc tập trung và dân chủ; nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p apd 27/08/2022 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương pháp hành chính; phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p apd 27/08/2022 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; cán bộ...

   18 p apd 27/08/2022 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công cụ kế hoạch hóa; công cụ luật pháp; công cụ chính sách kinh tế; công cụ vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p apd 27/08/2022 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin quản lý kinh tế; quyết định quản lý kinh tế; vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p apd 27/08/2022 21 0

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát, nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo cáo nghiên cứu, xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu, công bố công trình khoa học...

   108 p apd 23/07/2022 73 3

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng...

   161 p apd 23/07/2022 66 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số