• Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Ebook 'Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn' phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công nghệ sinh học trong chế biến và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thực trạng triển vọng công nghệ sinh học ở Việt Nam và một số giải pháp liên quan,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p apd 16/04/2021 29 0

 • Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Ebook 'Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn' phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nội dung và phân loại công nghệ sinh học, công nghệ sinh học với chiến lược bảo vệ tài nguyên sinh vật và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p apd 16/04/2021 27 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông...

   130 p apd 30/12/2020 52 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1 trình bày các bước trong thiết kế hệ thống, chọn topo hệ thống mạng cho thiết kế, một số chủ đề về công nghệ, thiết kế đồng thời và an toàn hệ thống. Phần 2 giáo trình cũng trình bày ánh xạ mô hình lớp phân tích thành mô hình lớp thiết kế, xử lý lưu trữ với cơ sở dữ liệu...

   105 p apd 30/12/2020 53 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   138 p apd 30/12/2020 54 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  'Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1' gồm 3 chương với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ.

   92 p apd 30/12/2020 60 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2' được nối tiếp phần 1 với các nội dung quản trị công nghệ và quá trình đổi mới sáng tạo; cách tiếp cận mới trong thiết kế và thử nghiệm chính sách; tương lai của chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

   97 p apd 30/12/2020 54 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1' gồm 5 chương với các nội dung chính sách khoa học công nghệ đổi mới cho các mục tiêu phát triển bền vững; những xu thế mới trong đầu tư nghiên cứu công; trí tuệ nhân tạo và máy học trong khoa học; trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của...

   101 p apd 30/12/2020 58 0

 • Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Ebook 'Khoa học và công nghệ thế giới – Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức' với các nội dung: những xu thế mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới; khoa học, công nghệ và đổi mới ở các nước; một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới.

   258 p apd 30/12/2020 57 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Chính sách thúc đẩy thương mại hóa' được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn những thông tin: bối cảnh khoa học công nghệ thế giới; kinh tế tri thức, những xu thế mới; thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu công.

   199 p apd 30/12/2020 46 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Tri thức cho phát triển' trình bày tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức.

   224 p apd 30/12/2020 49 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo' trình bày xu thế chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thế giới.

   276 p apd 30/12/2020 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số