• Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 1: Nhập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam' phân tích, đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu của Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam; ý nghĩa lịch sử của việc nghiên cứu Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

   12 p apd 30/03/2021 28 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 2: Nhà nước và pháp luật Việt Nam' quy luật chung của sự ra đời Nhà nước và nét đặc thù trong quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam; tình hình phân hóa xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước thời dựng nước; tình hình pháp luật thời kỳ này.

   20 p apd 30/03/2021 19 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc' để nắm chính sách về chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của chính quyền đô hộ; những ảnh hưởng từ chính sách chính trị – kinh tế – xã hội, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, tình hình pháp luật thời Bắc...

   19 p apd 30/03/2021 16 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 4: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, Tiền Lê – Giai đoạn củng cố nền độc lập và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền' phân tích để thấy được cách thức tổ chức chính quyền ở trung ương và địa phương trong các giai đoạn: Ngô – Đinh – Tiền Lê; kỹ thuật lập pháp và...

   20 p apd 30/03/2021 22 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 5: Nhà nước và pháp luật thời kỳ Lý – Trần – Hồ (thế kỷ XI- XV)' được biên soạn nhằm tìm hiểu cách thức tổ chức chính quyền trung ương và địa phương trong giai đoạn triều Lý – Trần – Hồ; các hình thức pháp luật tồn tại trong thời kỳ này; thành tựu pháp luật thời kỳ này trên...

   18 p apd 30/03/2021 16 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 6: Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê (thế kỷ XV-XVI)' trình bày cách thức tổ chức chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lê sơ và thời kỳ nội chiến phân liệt; nội dung cơ bản và những nét đặc sắc trong kỹ thuật lập pháp thời kỳ này; nội dung cơ bản của Bộ luật Quốc triều...

   33 p apd 30/03/2021 18 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 8: Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc' đánh vị thế của triều Nguyễn thời kỳ Pháp thuộc; xác định được tính chất và nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật do thực dân Pháp đặt ra để cai trị thuộc địa. Qua đó hiểu được bản chất của bộ máy cai trị và hệ thống...

   25 p apd 30/03/2021 15 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 9: Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ cách mạng tháng Tám đến nay' tìm hiểu những quan điểm khác nhau về xây dựng Nhà nước thời kỳ này; lý do Đảng ta lựa chọn con đường xây dựng Nhà nước kiểu mới; các nét cơ bản về chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua các giai đoạn...

   32 p apd 30/03/2021 17 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 1 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 1 - ThS. Trần Hồng Nhung

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 1: Khái quát về khoa học và môn học lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới' trình bày đối tượng nghiên cứu của lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới; phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới.

   12 p apd 28/02/2021 24 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 3 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 3 - ThS. Trần Hồng Nhung

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thế giới cổ đại' tìm hiểu nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại; nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

   47 p apd 28/02/2021 27 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 2 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 2 - ThS. Trần Hồng Nhung

  'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 2: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật' gồm 3 nội dung đó là tổ chức công xã nguyên thủy; sự tan rã của tổ chức công xã nguyên thủy và sự hình thành nhà nước; sự ra đời của pháp luật.

   14 p apd 28/02/2021 26 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 4 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 4 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 4: Nhà nước và pháp luật thế giới thời kỳ trung đại' để nắm chi tiết hơn về nhà nước và pháp luật Trung Quốc thời kỳ trung đại; nhà nước và pháp luật Tây Âu thời kỳ trung đại.

   24 p apd 28/02/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số