• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê là gì, một số khái niệm thường dùng, các loại thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tổ thống kê, trình bày dữ liệu bằng bảng, trình bày bằng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p apd 31/05/2018 8 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số đo độ tập trung, số đo độ phân tán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p apd 31/05/2018 9 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các loại dữ liệu, một số phương pháp thu thập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số" trình bày các nội dung: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   17 p apd 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định phương sai, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định 2 phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p apd 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu và biến cố, định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p apd 31/05/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Trần Quang Trung

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Trần Quang Trung

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Kiểm soát rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc cơ bản, tái đầu tư hay từ bỏ, phân tán đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   18 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc, phân phối nhị thức, biến ngẫu nhiên liên tục, phân phối chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan tuyến tính, hồi qui tuyến tính đơn giản, hồi qui tuyến tính bội, một số dạng hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p apd 31/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số