• Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguồn lực lao động, khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại, nguồn lực tài chính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p apd 28/02/2018 30 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Chương 2 của môn "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung sau: Tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p apd 28/02/2018 31 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Chương 3 giúp người học hiểu về "hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, một số loại dịch vụ chủ yếu của DNTM,...

   21 p apd 28/02/2018 28 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5, trình bày các nội dung sau: hiệu quả kinh tế, khái niệm và các tiêu chuẩn đánh giá, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, chi phí và kết quả kinh doanh,...

   14 p apd 28/02/2018 29 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Bài mở đầu - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Bài mở đầu - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường gồm có 4 chương. Nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1, môi trường và phát triển; chương 2, kinh tế ô nhiễm môi trường; chương 3, các công cụ quản lý môi trường; chương 4, định giá môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p apd 30/11/2017 37 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường & phát triển. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mối liên kết giữa môi trường và phát triển kinh tế, một số vấn đề về kinh tế môi trường trên thế giới, một số khái niệm về kinh tế phúc lợi được sử dụng trong kinh tế môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p apd 30/11/2017 38 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm môi trường. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Mức ô nhiễm tối ưu, cơ chế thị trường và mô hình thỏa thuận mức ô nhiễm tối ưu, định lý Ronald Coase, thuế Pigou. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p apd 30/11/2017 47 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Ngô Văn Mẫn

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Định giá môi trường. Chương này gồm có những nộ dung chính sau: Định giá môi trường và phân tích kinh tế dự án, ảnh hưởng môi trường và các bước dẫn đến định giá ảnh hưởng của môi trường, tổng giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường, các phương pháp định giá môi trường, một số vấn đề...

   52 p apd 30/11/2017 38 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính công ty đa quốc gia gồm các nội dung chính như: Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia, mục tiêu của công ty đa quốc gia, các lý thuyết về kinh doanh quốc tế,...

   25 p apd 30/11/2017 38 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC gồm các nội dung chính như: Quản trị rủi ro của các MNC, quản trị phơi nhiễm giao dịch, quản trị phơi nhiễm kinh tế, quản trị phơi nhiễm chuyển đổi,...

   35 p apd 30/11/2017 41 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 5 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 5 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 5 Lập kế hoạch vốn của MNC gồm các nội dung chính như: Lập kế hoạch vốn – ôn tập, mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh - APV, lập kế hoạch vốn trên quan điểm công ty mẹ,...

   10 p apd 30/11/2017 49 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 - Lương Minh Hà

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và mua bán, sáp nhập xuyên quốc gia gồm các nội dung chính như: Các xu hướng FDI toàn cầu thời gian gần đây, động cơ thúc đẩy MNC thực hiện FDI, đầu tư mới và mua bán, sáp nhập xuyên quốc gia,...

   37 p apd 30/11/2017 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số