• Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế

    Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế

    Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế có nội dung trình bày khái niệm minh bạch tài khóa, vai trò của minh bạch tài khóa, các chuẩn mực minh bạch tài khóa, tiêu chuẩn của sáng kiến kinh tế mở và các nội dung khác.

     4 p apd 29/12/2014 445 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số