Nghiên cứu khoa học: Thực trạng nhu cầu sử dụng thư viện học viện Chính sách và Phát triển - khuyến nghị và giải pháp

Nghiên cứu khoa học: Thực trạng nhu cầu sử dụng thư viện học viện Chính sách và Phát triển - khuyến nghị và giải pháp được thực hiện nhằm tìm ra mối quan hệ chặt chẽ giữa thư viện và sinh viên trong học viện cũng như vai trò của thư viện trong việc phục vụ cho việc học tập của sinh viên. Từ đó đề xuất một số phương hướng phát triển thư viện để thư viện có thể phục vụ tốt nhất cho việc học của sinh viên trong học viện.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.