Công trình nghiên cứu khoa học: Bài học kinh nghiệm từ việc phát hành trái phiếu chính phủ Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế

Công trình nghiên cứu khoa học: Bài học kinh nghiệm từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế gồm 3 phần. Phần 1 trình bày tổng quan về phát hành trái phiếu quốc tế trên thị trường tài chính quốc tế. Phần 2 trình bày quá trình phát hành trái phiếu chính phủ Việt Nam trên thị trường tài chính NewYork. Phần 3 trình bày những bài học kinh nghiệm rút ra được cho Việt Nam.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.