Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.