• Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về truyền thông marketing, khái niệm, vai trò về truyền thông marketing, mô hình truyền thông,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   18 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 2: Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 2: Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing, các bước trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát hiện công chúng mục tiêu, đo lường kết quả truyền thông,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   28 p apd 31/05/2018 3 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 6: Quản trị hoạt động marketing trực tiếp

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 6: Quản trị hoạt động marketing trực tiếp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động marketing trực tiếp, sự phát triển của marketing trực tiếp, phát triển hệ thống marketing CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   20 p apd 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và chức năng của hạch toán kế toán, đối tượng của hạch toán kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, các nguyên tắc kế toán cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   52 p apd 31/05/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 2: Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 2: Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối,...Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   85 p apd 31/05/2018 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 3: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 3: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, các bút toán điều chỉnh, phân loại TK kế toán,...Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   103 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 4: Sổ kế toán, bộ máy kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 4: Sổ kế toán, bộ máy kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sổ kế toán, bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán, các hình thức hạch toán kế toán, đảm bảo tính trung thực và hợp lý của thông tin kế toán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   59 p apd 31/05/2018 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết tài chính công cung cấp cho người học các kiến thức: Khu vực công và TCC, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   222 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 1 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 1 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 1: Quản lý và môi trường quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản lý, môi trường quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 2 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 2 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 2: Quản lý với tư cách là một khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, hệ thống phương pháp luận, mục đích ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 3 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 3 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 3: Nguyên tắc quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nguyên tắc quản lý, đặc trưng của nguyên tắc quản lý, vai trò của nguyên tắc quản lý, các nguyên tắc quản lý cơ bản.

   18 p apd 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 4 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương: Chương 4 - Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phương pháp quản lý, những phương pháp quản lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p apd 31/05/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số