• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p apd 29/07/2020 3 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận giữ lại, tỷ số tăng trưởng bền vững, tỷ số P-E, tỷ số M-B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p apd 29/07/2020 2 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích dòng tiền từ HĐKD, phân tích dòng tiền từ HĐTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p apd 29/07/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học Tài chính doanh nghiệp - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học Tài chính doanh nghiệp - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học Tài chính doanh nghiệp giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   2 p apd 29/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, quản trị tài chính và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian" giúp người học nắm được các kiến thức: Giá trị tiền tệ theo thời gian; giới thiệu phương pháp tính lãi theo lãi đơn và lãi kép; nhận dạng dòng tiền đầu kỳ, cuối kỳ; có thể tính được các giá trị tương lai, hiện tại, các ứng dụng của giá trị tiền tệ theo thời...

   20 p apd 29/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán; định lượng lợi nhuận và rủi ro của từng loại chứng khoán riêng lẻ và danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz, mô hình CAPM, mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT, lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p apd 29/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường, lợi suất chứng khoán khi đầu tư ra nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   18 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể hiểu các khái niệm về thị trường, tài sản tài chính và thị trường tài chính; khái quát về hệ thống tài chính, thị trường tài chính và các yếu tố liên quan đến thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p apd 29/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số