• Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu cơ cấu tổ chức của các công ty kinh doanh toàn cầu, mô tả các cơ cấu tổ chức quản lý, xem xét mối tương quan giữa cơ cấu tổ chức và các chiến lược,.... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p apd 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định thâm nhập vào thị trường thế giới, các phương thức thâm nhập, lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p apd 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài chính, Luật kế toán (2015), chuẩn mực kế toán 01. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   5 p apd 28/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm soát nội bộ, quy định kế toán, tài khoản, chứng từ, ghi sổ, báo cáo tài chính, kế toán nợ phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   5 p apd 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, phương pháp kế toán, tổ chức kế toán HTK theo pp kê khai thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   4 p apd 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   6 p apd 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩ, điều kiện ghi nhận, phân loại nợ phải trả, tổ chức kế toán nợ phải trả, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   3 p apd 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, thành phần chủ sở hữu, tổ chức kế toán vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   2 p apd 28/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều kiện ghi nhận, kế toán bán hàng, kế toán giảm trừ doanh thu, kế toán hoạt động bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   3 p apd 28/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p apd 22/09/2020 26 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng; tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p apd 22/09/2020 25 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng, năng suất và các nhân tố quyết định năng suất, tăng trưởng kinh tế và chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số