• Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p apd 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p apd 28/09/2020 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p apd 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu thế phát triển cơ bản của hiện tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   37 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa của chỉ số, phân loại chi số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số, hệ thống chỉ số phân tích biến động chỉ tiêu trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, thống kê gái trị sản xuất của doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định,.... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quy luật số lớn và tính quy luật thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p apd 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể: Nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng mô thức trao đổi thương mại giữa các nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p apd 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết được sự đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế như môi trường kinh tế, môi trường tài chính, môi trường pháp luật, và môi trường văn hóa; tác động của sự thay đổi môi trường đến hoạt động kinh doanh quốc tế và việc hoạch định chiến lược cho các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng...

   52 p apd 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các căn cứ để hình thành chiến lược, nắm vững phương thức định dạng chiến lược trong các công ty, tiếp cận các phương thức tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p apd 28/09/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số