Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

Phần 2 cuốn "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 30 câu hỏi và đáp những nội dung quan điểm của V.I.Lenin về chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp, công nghiệp ở Nga, ruộng đất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, NEP,…; những nội dung cơ bản trong lý thuyết của trường phái tân cổ điển, trường phái chính hiện đại và lý thuyết của một số nhà kinh tế tiêu biểu như: Alfred Marshall, J.M.Keynes, Loen Walras, Milton Friendman, Paul A.Samuelson. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và học viên các trường cao đẳng, đại học, sau đại học và tất cả bạn đọc quan tâm đến vấn đề lịch sử học thuyết kinh tế.