Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

Cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 59 câu hỏi và trả lời đề cập đến một số lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương, trường phái trọng nông, kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh; phân tích sự kế thừa và phát triển của C. Mác về các lý thuyết kinh tế của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh và một số lý luận, quan điểm của V.I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền;... Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm 29 câu hỏi đáp, mời các bạn cùng tham khảo.