Tham luận: Hoàn thiện môi trường chính sách để phát triển Hệ thống tài chính Việt Nam

Tham luận: Hoàn thiện môi trường chính sách để phát triển Hệ thống tài chính Việt Nam là bài tham luận hội thảo 'Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng' do các Giáo sư, Tiến sĩ Trường Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.