Báo cáo tổng hợp Đề án: Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành

Đề án 'Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành' nhằm mục đích góp phân nâng cao giá trị của các chính sách phát triển thông qua việc kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung để phát huy các chính sách. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.