Hướng dẫn giải bài tập xác suất - thống kê

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, tài liệu 'Hướng dẫn giải bài tập xác suất - thống kê' cung cấp cho các bạn những kiến thức về biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục, bài toán tương quan và hồi quy,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.