Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 3

Phần 3 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" trình bày số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước; xếp hạng các địa phương về diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo loại hình kinh tế; chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010; tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế...