Ebook Luật pháp và tôn giáo: Tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế - Phần 1

Cuốn sách "Luật pháp và tôn giáo: Tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế" gồm có 14 chương và được hai thành 2 phần. Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 những căng thẳng hình thành trong lịch sử tự do tôn giáo, chương 2 những cách nhìn lý thuyết và tôn giáo về tự do tôn giáo, chương 3 những cách nhìn nhân quyền quốc tế về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, chương 4 những cách nhìn hiến pháp so sánh về các mối quan hệ tôn giáo - nhà nước, chương 5 tự do của tín ngưỡng và thể hiện tôn giáo, chương 6 giới hạn của quyền thể hiện tôn giáo, chương 7 các quyền tôn giáo trong những bối cảnh quy chế riêng biệt.