Đề tài khoa học cấp Bộ: Báo cáo tổng hợp nghiên cứu nhu cầu thực tiễn về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đổi mới nội dung đào tạo đối với sinh viên chuyên ngành Quy hoạch phát triển

Đề tài khoa học cấp Bộ: Báo cáo tổng hợp nghiên cứu nhu cầu thực tiễn về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đổi mới nội dung đào tạo đối với sinh viên chuyên ngành Quy hoạch phát triển nhằm mục đích thông qua điều tra, nghiên cứu thực tiễn đội ngũ cán bộ và thực tiễn công tác lập dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,... từ đó đề xuất phương hướng xây dựng đội ngũ giảng viên và tổ chức của Khoa Quy hoạch phát triển; đồng thời qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia quy hoạch ở nước ta.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.