Đề án cấp Bộ: Báo cáo tổng hợp "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở Việt Nam"

Đề án cấp Bộ: Báo cáo tổng hợp 'Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở Việt Nam' nhằm mục tiêu xây dựng được bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của FDI phù hợp với điều kiện số liệu thống kê của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu cơ bản cũng cấp thông tin quản lý lĩnh vực FDI các cấp theo lộ trình. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.