Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

Phần 2 của tài liệu Lý luận và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày về: Thực trạng và thực tiễn vận hành cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.