Báo cáo thường niên: Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014

Báo cáo thường niên: Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 có nội dung trình bày tổng quan kinh tế - thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 và một số dự báo năm 2014; năng lực tài chính của một số ngành công nghiệp Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.