Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4.1 - ThS. Lê Trường Giang

Chương 4.1 - Dữ liệu thống kê. Chương này cung cấp kiến thức về tổng thể và mẫu như: Khái niệm về tổng thể và mẫu, mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể, hàm phân phối thực nghiệm. Chương này cũng trình bày các đặc trưng của mẫu và phân phối xác suất như: Thống kê, trung bình mẫu ngẫu nhiên, tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu có điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.