Vai trò của nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường: Kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam

Bài viết này tập trung xem xét vai trò nhà nước trong các mô hình thể chế kinh tế thị trường của các giai đoạn phát triển khác nhau ở Hàn Quốc, từ đó rút ra những gợi ý cho việc hoàn thiện thể chế kinh thế thị trường ở Việt Nam hiện nay.