Tài liệu tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015

Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (sau đây viết tắt là BLDS năm 2015). Ngày 08/12/2015, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN về việc công bố BLDS. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Bộ luật dân sự số 33/2005/QH1. Tài liệu này cung cấp những kiến thức cần thiết về Bộ luật Dân sự năm 2015, mời các bạn cùng tham khảo.