Tài liệu Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tài liệu "Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu" trình bày các nội dung sau: những vấn đề lý luận về thị trường, khái niệm và vai trò của xuất khẩu, các hình thức xuất khẩu chủ yếu, nội dung của hoạt động xuất khẩu,...