Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được xây dựng, ban hành trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), pháp điển hóa một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và một số văn bản pháp quy khác hướng dẫn về quá trình thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự. Tài liệu này trình bày một số nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, mời các bạn cùng tham khảo.