Nghiên cứu khoa học: Kỹ năng làm việc của người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp FDI - Thực trạng và giải pháp

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu khoa học: Kỹ năng làm việc của người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp FDI - Thực trạng và giải pháp là nhằm đánh giá kỹ năng làm việc của người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của những lao động này.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.