Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới" trình bày các nội dung chính sau: Bối cảnh quốc tế và ảnh hưởng đến dòng FDI toàn cầu và khu vực; Bối cảnh mới và ảnh hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam; Tác động của bối cảnh mới tới hoạt động của doanh nghiệp FDI và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.