Kỷ yếu Đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2000 - UBND tỉnh Sơn La

Kỷ yếu Đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2000 được biên soạn nhằm giới thiệu tới các bạn một cách tổng thể và hệ thống các đề tài, kết quả nghiên cứu ứng dụng về những nghiên cứu trong giai đoạn 1996 - 2000. Tài liệu hữu ích với những bạn quan tâm tới lĩnh vực khoa học và công nghệ.