Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 1

Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc các câu hỏi về: Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu của chính phủ, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch hành động thực tiễn các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của các bộ ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.