Giáo trình Kinh tế chất thải

Nội dung Giáo trình Kinh tế chất thải gồm 3 phần, 12 chương. Phần thứ nhất: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường (gồm 2 chương), phần thứ 2: Kinh tế chất thải (gồm 3 chương), phần thứ ba: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải (gồm 7 chương). Sau mỗi chương có liệt kế những thuật ngữ quan trọng, tóm tắt nội dung và câu hỏi ôn tập.