Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn, kiểm toán tiền, kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.