Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội - TS. Ngô Thắng Lợi

Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS. Ngô Thắng Lợi biên soạn trình bày những vấn đề về lý luận cơ bản về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, nội dung và phương pháp kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng, hệ thống kế hoạch các lĩnh vực sản xuất vật chất và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế, kế hoạch phát triển các lĩnh vực về kinh tế và xã hội.