Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

Nội dung sách tập trung phân tích sự cần thiết của hệ thống ngân hàng và tài chính đối với phát triển, nêu lên triển vọng và các biện pháp nhằm tài trợ cho phát triển và kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.