Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2

Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 gồm có các chương về: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ - ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.