Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1

Cuốn sách Tiền tệ - ngân hàng cung cấp cho bạn đọc một bức tranh bao quát hết toàn bộ các hoạt động liên quan đến tiền tệ và ngân hàng nhằm trang bị cho bạn kiến thức và cơ sở lý luận vững chắc trước khi học các môn nghiệp vụ sau này của các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách được biên soạn 15 chương và được bố cục một cách hợp lý trên cơ sở chương trước mở đường cho chương sau và chương sau chi tiết hóa, đồng thời bổ sung cho chương trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ebook sau đây.